Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky pro uzavírání smluv s odběrateli

Dokument ke stažení: <podminky-pro-uzavirani-smluv-s-odberateli.pdf>

 

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem

I. Úvodní ustanovení

1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb. – o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon)  a jeho prováděcí vyhláškou č.428/2001 Sb.(dále jen vyhláška), smlouvou o dodávce vody a odvádění odpadních vod (dále jen smlouva) a všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky) pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem.  

2. Tyto podmínky jsou po schválení vedoucím VAK Rtyně v Podkrkonoší a zastupitelstvem obce Rtyně v Podkrkonoší zveřejněny v sídle VAK Rtyně v Podkrkonoší a na Městském úřadě ve Rtyni v Podkrkonoší, nebo na jiných dostupných místech (webové stránky, úřední deska).

II. Vymezení základních pojmů

Pro účely těchto podmínek se rozumí:

1. Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li zákonem stanoveno jinak; spoluvlastník nemovitosti při uzavírání smlouvy za ostatní spoluvlastníky nemovitostí; vlastník prvního pozemku nebo stavby, který je na vodovod nebo kanalizaci připojen, je-li zásobováno    přípojkou více vlastníků nemovitostí; uživatel nemovitosti v případech, kdy vlastník není znám, dosažitelný, určený.

2. Dodavatelem je VAK Rtyně v Podkrkonoší, příspěvková organizace, adresa sídla firmy je Za Lékárnou 617, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, zastoupena vedoucím.

3. Vodné je cenou za vodu a za službu spojenou s jejím dodáním.

4. Stočné je cenou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod.

5. Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řády a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem.

6. Kanalizací provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem.

7. Vodovodní přípojka je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řádu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru pozemku nebo stavby.

8. Kanalizační přípojka je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo pozemku k zaústění do stokové sítě.

9. Ukončením odběru vody uzavření vodovodní přípojky na dobu neurčitou.  

10. Ukončením odvádění odpadních vod uzavření kanalizační přípojky na dobu neurčitou.

11. Přerušením odběru vody dohodnuté (stanovené) ukončení dodávky vody na dobu určitou.

12. Přerušením odvádění odpadních vod dohodnuté (stanovené) ukončení odpadních vod na dobu určitou.

13. Převodem odběru vody se rozumí ukončení odběru vody s původním odběratelem a uzavření smlouvy s novým odběratelem.

14. Převodem odvádění odpadních vod se rozumí ukončení odvádění odpadních vod s původním odběratelem a uzavření smlouvy s novým odběratelem.

15. Zrušení přípojky je fyzické odstranění připojení v bodu napojení na vodovod nebo kanalizaci.

16. Závada na přípojce je technický stav přípojky, který nedovoluje další její provoz

17. Reklamační řád stanoví podmínky uplatnění požadavku odběratele na závady při dodávce vody a odvádění odpadních vod.

18. Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustné míry znečistění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky provozu kanalizace.

19. Odběrné místo je samostatný (provozně uzavřený) vodárenský nebo kanalizační propojený celek stavby nebo pozemky pro dodávku vody nebo odvádění odpadních vod jedním odběratelem, i když má více přípojek a používá více měřidel.

20. Opravou vodovodní a kanalizační přípojky se rozumí odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození zařízení za účelem uvedení do původního stavu nebo jinak provozu schopného stavu, nikoliv však totálního poškození zařízení, či provedení změn, které by měly vliv na jeho funkci a vlastnosti.

21. Před čistícím zařízením se rozumí zařízení vnitřní instalace kanalizace, zajišťující dle stanovených ukazatelů přípustnou míru znečištění odpadních vod.

22. Odečtovým obdobím se rozumí období mezi odečty ve stanoveném časovém úseku (např. čtvrtletně).

23. Účelovou komunikací veřejně nepřístupnou pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která podléhá režimu vlastníka, nebo provozovatele této komunikace.

24. Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci neprokáže-li se opak, u nově zřizovaných přípojek osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

25. Nemovitosti určenou k trvalému bydlení je stavba, u níž převažuje trvale funkce bydlení (bytové domy, rodinné domky).

26. domácností se rozumí trvalé spolužití fyzických osob, které společně hradí náklady na své potřeby.

III. Společná ustanovení

1. Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok a dodavateli povinnost na uzavření písemné smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, změnily na straně odběratele natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují poskytnout přiměřenou součinnost.

2. Ve výjimečných případech při uzavírání smlouvy se mohou strany dohodnout, že:
a)  odběratelem je třetí osoba
b) příjemcem zdanitelného plnění (plátcem faktur) je třetí osoba, odběratel však zůstává plně zodpovědný za závazky ze smlouvy, včetně povinnosti ručit za všechny pohledávky vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem. Odběratel zmocňuje plátce faktur k úkonům spojeným s běžným provozem přípojky vůči dodavateli (vstup na pozemek, kontrola a výměna vodoměrů apod.)

3. Určení množství odebrané vody nebo odvádění odpadních vod se stanovuje cejchovaným měřidlem, není-li měřidlo osazeno nebo je-li nefunkční se postupuje při vypořádání dle směrných čísel roční potřeby vody, podle měřeného srovnatelného období a odborným výpočtem.

4. Odečty měřícího zařízení jsou buď fakturační, které slouží k vystavení daňového dokladu nebo kontrolní, tj. ke kontrole funkce měřidla, nebo k pomocnému určení množství, které nezakládají vznik zdanitelného plnění.

5. Pokud není měřidlo v době odečtu přístupné a odběratel na ponechaném tiskopise nenahlásí z jakýchkoliv důvodů do 10-ti pracovních dnů jeho stav, je dodavatel oprávněn vyúčtovat (vyfakturovat) množství dodané vody nebo odvedení odpadních vod odhadnuté z průměrné spotřeby za minulé období, popř. jiným způsobem dle vyhlášky. Období odečtu stanovuje jednostranně dodavatel/provozovatel.

6. Odběratel je povinen dbát právních předpisů a technických norem vydaných k zajištění správné funkce vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace a řídit se při zajišťování funkce vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace pokyny dodavatele. Dodavatel má právo provést prohlídku a kontrolu odběrného místa, není-li v rozporu s právními předpisy (technickými normami). V případě, že technický stav odběratelova zařízení neodpovídá právním předpisům (technickým normám) tak, že může způsobit pokles nebo kolísání tlaku vody ve vodovodní síti, zpětné vniknutí vody z jiného zdroje do zařízení dodavatele, ohrozit zdraví, bezpečnost osob nebo majetek, je povinen odběratel tyto závady odstranit.

IV. Práva a povinnosti odběratele

1. Odběratel je povinen prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.

2. Odběratel je povinen před uzavřením smlouvy poskytnout dodavateli potřebnou technickou dokumentaci zařízení v souvislosti s dodávkou vody a odváděním odpadních vod. Dále pak údaje o rozdělení objektu na domácnosti a ostatní a výměry odkanalizovaných ploch pro srážkovou vodu. Odběratel je povinen do 15 dnů nahlásit všechny technické, účetní, daňové, evidenční, majetkové a právní změny, které jsou v souvislosti a mají vazbu na smlouvu.

3. Odběratel je povinen kdykoliv umožnit dodavateli přístup k přípojce a měřidlu, chránit je před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli jejich závady. Jakýkoliv zásah do měřidla bez souhlasu dodavatele je nepřípustný a dodavatel má právo jednotlivé části měřidla zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění je hodnoceno jako porušení smlouvy. Byla-li nefunkčnost přípojky nebo měřidla způsobena nedostatečnou ochranou nebo přímým zásahem odběratele, hradí škodu a náklady spojené s výměnou nebo opravou odběratel.

4. Pokud přípojka prochází před připojením na vodovod nebo kanalizaci přes pozemek, stavbu nebo přípojku jiného vlastníka (s výjimkou veřejného prostranství) je odběratel povinen dodavateli výkon práv vyplývajících z předchozího odstavce zajistit.  

5. Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu vlastní podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody dodavatelem.

6. Pokud není uvedeno jinak, odběratel může odebírat vodu z vodovodu nebo vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu připojené nemovitosti a v souladu se smlouvou. Odběratel je oprávněn jen s písemným souhlasem dodavatele dodávat vodu nebo odvádět odpadní vody svým vodovodním a kanalizačním zařízením dalším odběratelům.

7. Odběratel je povinen pro zprovoznění přípojky splnit se souhlasem dodavatele podmínky stanovené v dokumentu „Požadavky na technické provedení přípojky".

8. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná, odvodněná a musí vyhovovat „Požadavkům na technické provedení přípojky".

9. Ukončení odběru (odvádění odpadních vod) ohlásí odběratel dodavateli písemně nejméně 5 dní předem a umožní dodavateli v tomto termínu přístup dodavateli k měřícímu zařízení, uzávěrům a šachtě přípojky. Ukončení odběru (odvádění odpadních vod) provede dodavatel na náklady odběratele. Smluvní vztah trvá až do ukončení smlouvy nebo převedení odběru na jiného odběratele. Další odběr (odvádění odpadních vod) bez souhlasu dodavatele je porušením smlouvy.

10. Předchozí odběratel je povinen uhradit všechny závazky vzniklé do doby ukončení smlouvy nebo převedení odběru (odvádění odpadních vod).

V. Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nemůže odběratele  diskriminovat. Dodavatel je oprávněn údaje uvedené odběratelem ve smlouvě přezkoumat a má právo požadovat změnu smlouvy v souladu se zjištěnými skutečnostmi.

2. Dodavatel je povinen ze svých prostředků provádět opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství.

3. Dodavatel je povinen osadit na vodovodní přípojku odběratele vodoměr podle technických podmínek odběru vody zejména podle výše průměrného a maximálního průtoku. Vlastníkem vodoměru je dodavatel, který na své náklady provádí jeho osazení, údržbu a výměnu.

4. Zrušení přípojky (pokud je to technicky možné) schvaluje a provádí dodavatel na základě žádosti,  náklady s tím spojené se zrušením přípojky hradí odběratel. Ukončení smlouvy, popř. převod odběru (odvádění odpadních vod) na jiného odběratele se zpětnou platností lze provést jen s písemným souhlasem dodavatele.

5. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu či kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Přerušení nebo omezení dodávky vody je dodavatel povinen bezprostředně oznámit příslušnému orgánu hygienické služby, vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, jednotkám požární ochrany a obci.

6. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:
a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace
d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
e) neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.

7. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 6. těchto podmínek je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávek vody nebo odvádění odpadních vod
a) podle písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,
b) podle písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.

8. V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5, 6. písm. a) těchto podmínek je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.

9. Dodavatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5, 6 písm. a) těchto podmínek a bezodkladně obnovit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod. V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle odst. 6 písmena b) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.

10. Dodavatel neodpovídá odběrateli za škody a ušlý zisk vzniklé nedostatkem tlaku vody při omezení zásobování vodou pro poruchu na vodovodu, při přerušení dodávky elektrické energie, při nedostatku vody nebo z důvodu, pro který je vlastník nebo provozovatel oprávněn dodávku vody omezit nebo přerušit.

VI. Dodávka vody, stanovení jejího množství

1. Právo na dodávku vody vzniká uzavřením písemné smlouvy na dodávku vody, kolaudací přípojky s výjimkou zvláštních povolení (stavební přípojka atd.) a uhrazením závazků dodavateli souvisejících s jejich zřízením. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.

2. Voda dodávaná odběratelům vodovodem musí splňovat požadavky zdravotní nezávadnosti pitné vody stanovené zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  

3. Množství dodané vody měří dodavatel zásadně vodoměrem, který je stanoveným měřidlem a podléhá úřednímu ověření v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a vyhláška č. 334/2000 Sb.).

4. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Tiskopis žádosti je k dispozici v sídle dodavatele. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Dodavatel je povinen do 30 dnů ode dne doručení žádosti o přezkoušení vodoměru toto zajistit u autorizované zkušebny, přičemž odběratel je povinen poskytnout dodavateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí dodavatel neprodleně písemně odběrateli. Žádost o přezkoušení neodkládá povinnost úhrady spotřeby vodného.

VII. Odvádění odpadních vod a jejich měření

1. Právo na odvádění odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy na odvádění odpadních vod, kolaudací přípojky s výjimkou zvláštních povolení (stavební přípojka atd.) a uhrazením závazků dodavateli souvisejících s jejich zřízením. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace.

2. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Nedodržení této povinnosti je klasifikováno jako závada na přípojce.

3. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád. Umístění a typ měřicího zařízení se určí ve smlouvě, nedojde-li k dohodě, určí umístění a typ měřicího zařízení vodoprávní úřad. Dodavatel je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřicího zařízení.

4. Má-li dodavatel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení, má právo požádat o jeho přezkoušení. Odběratel je povinen na základě písemné žádosti dodavatele do 30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení měřicího zařízení u autorizované zkušebny. Výsledek přezkoušení oznámí písemně odběratel neprodleně dodavateli. Žádost o přezkoušení neodkládá povinnost úhrady vyúčtovaného stočného.

5. Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů.

6. Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli jinak.

7. Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným dodavatelem.

8. Výpočet množství neměřených srážkových vod odváděných do kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odvedené srážkové vody jsou vypočítávány za každou nemovitost, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou, nebo přes volný výtok do uliční vpusti do kanalizace.

9. Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace veřejně přístupné, zoologické zahrady, nemovitosti určené k trvalému bydlení a na domácnosti.
10. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace. Četnost, charakter, požadované ukazatele a místo odběru vzorků (dále jen stanovení parametrů) určuje dodavatel. Případné stanovení parametrů je součástí smlouvy  a stanovuje ho dodavatel. Odběratel zajistí doručení výsledků rozboru zpracovaného akreditovanou laboratoří do 15 dnů od data vystavení protokolu.

11. Dodavatel může provést sám je-li oprávněný, nebo prostřednictvím oprávněné organizace kontrolní odběr vzorků vypouštěných odpadních vod. Překročení stanovených limitů je porušením smlouvy a dodavatel může výsledek rozborů použít jako podklad pro stanovení smluvní pokuty. Náklady na odběr a rozbor hradí v tomto případě odběratel.

12. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozího čištění, mohou být do kanalizace vypouštěny jen přes čistící zařízení nebo s povolením vodoprávního úřadu. Povolení může být uděleno jen tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění.

VIII. Cena, platební podmínky, doručování

1. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních a srážkových vod (dále jen odpadní vody) do kanalizace.

2. Vodné a stočné má jednosložkovou nebo dvousložkovou formu a je stanoveno v souladu s platnými právními předpisy. Výši vodného a stočného schvaluje statutární orgán dodavatele. Konkrétní výše a forma vodného a stočného je stanovena platným ceníkem. Ceník dodavatele je předem zveřejněn v sídle dodavatele, v regionálním tisku a v obci v jejímž obvodu zajišťuje dodavatel provoz a na internetové adrese Na žádost odběratele bude platný ceník včetně výpočtu vodného a stočného předložen.  

3. Pokud není při změně ceny proveden kontrolní odečet stanoví se spotřeba poměrným způsobem za starou a novou cenu z denního průměru za dané období při následujícím fakturačním odečtu.

4. Faktura je vystavena za každé odběrní místo zvlášť. Po dohodě s dodavatelem je možno platit více faktur najednou na tzv. souhrnný variabilní symbol platby.

5. Splatnost faktur je 15 dnů. Při sjednaném zálohovém způsobu platby může dodavatel oznámením výši zálohy upravit. Požadavky odběratele na způsob fakturace, popř. její změny, stejně jako změny splatnosti faktur musí být předem písemně odsouhlaseny dodavatelem. Odběratel může zvolit libovolný způsob platby schválený dodavatelem.

6. Dodavatel neodpovídá za škodu a ušlý zisk vzniklé nesprávným označením platby, nebo nedoručením platby třetí osobou.

7. Písemnosti jsou zasílány na doručovací adresu odběratele (plátce faktur), určenou ve smlouvě. Za doručenou se má i zásilka na výše uvedenou adresu nevyzvednutá adresátem v úložní době stanovené platným poštovním řádem a to s datumem konce úložní doby.

8. Dodavatel každoročně nejpozději do 30. června zveřejní informace o vyúčtování položek kalkulovaných do ceny vodného a stočného v uplynulém roce s dosaženou skutečností. Zjištěný rozdíl dodavatel odběrateli vyúčtuje, případný přeplatek vrátí, nedoplatek vyfakturuje.

IX. Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod

1. Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr

a) před vodoměrem, nebo
b) bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní, nebo
c) přes vodoměr, který v důsledku jednání odběratele odběr zaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo
d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.

2. Neoprávněným je vypouštění odpadních vod do kanalizace
 
a) bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod,
b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, nebo
c) přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku jednání odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

X. Zajištění závazků

1. Za neoprávněný odběr podle IX. odst.1. těchto podmínek zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý druh neoprávněného odběru a každý zjištěný případ zvlášť.  

2. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace podle hlavy IX., odst. 2 těchto podmínek nebo vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody bez možnosti kontroly jejich kvality a za vypouštění odpadních vod ve vyšší než sjednané teplotě zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý druh neoprávněného vypouštění a každý zjištěný případ zvlášť.

3. Za vypouštění odpadních vod do kanalizace ve vyšší koncentrační nebo bilanční hodnoty než bylo dohodnuto nebo stanoveno kanalizačním řádem, zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu vypočtenou tak, že za překročení každého ukazatele koncentrační nebo bilanční hodnoty znečištění o 1 % činí smluvní pokuta: 2% stočného za dobu po kterou k překročení docházelo. Nelze-li dobu překračování příslušného ukazatele přesně stanovit, má se za to, že tato doba činí 90 dnů.

4. Za vypouštění látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno, nebo látek které nejsou odpadními vodami, zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý druh takové látky zvlášť a za každý zjištěný případ.

5. Odběratel zaplatí provozovateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč jestliže:
- neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup k měřícímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet
- neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup ke kontrolnímu profilu směrodatnému pro kontrolu kvality odpadních vod a odběr jejich vzorku
- bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve smlouvě
- je porušena plomba vodoměru

6. Odběratel zaplatí provozovateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč jestliže:
- převede právo ze smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele
- neoprávněně manipuluje zařízením dodavatele

7. Za překročení sjednané dodávky vody (odvádění odpadních vod) zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 5,- Kč za každý m3, tím však není dotčeno právo dodavatele uplatnit postih za překročení dalších ukazatelů. Toto ustanovení se vztahuje jen pro odběratele s větším odběrem než 5 000 m3 za rok.

8. Za opakované protiprávní jednání uvedené v části X. těchto podmínek odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku původní pokuty. Smluvní pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy dodavatel zaviněné porušení smlouvy nebo podmínek zjistil, nejpozději však do 3 let ode dne kdy k tomuto protiprávnímu jednání došlo. Smluvní pokuta nenahrazuje případnou náhradu škody, ani pokutu udělenou smluvní straně podle zákona.

9. Pro případ prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy, má dodavatel právo požadovat od odběratele roční úrok z prodlení ve výši stanovené platným právním předpisem.

XI. Reklamace

Odběratel je povinen své požadavky uplatňovat v souladu s reklamačním řádem.

XII.  Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Platnost smlouvy končí dohodou nebo výpovědí. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

2. Smlouva může být změna nebo zrušena pouze písemnou formou s výjimkou stanovení ceny nebo stanovení ukazatelů a místa odběru vzorků vypouštěných odpadních vod, která jsou pro odběratele závazná.

3. Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně smlouvou nebo obchodními podmínkami upraveny se řídí občanským a obchodním zákoníkem.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem osob oprávněných zastupovat smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem uvedeným ve smlouvě.

5. Později uzavřená smlouva ruší a nahrazuje předcházející smlouvu na základě které byla dosud uskutečňována dodávka voda nebo odvádění odpadních vod.

6. Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod jsou platné pro všechny smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod dodavatelem uzavřené po datu 1.1.2002 a nabývají účinnosti schválením statutárního orgánu společnosti, zastupitelstvem města a jejich zveřejněním.

 

Ve Rtyni v Podkrkonoší dne

                                                                               ……………………………………………….
                                                                                                    za dodavatele                 

 

                                                                               ………………………………………………..
                                                                                                         za obec