Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod mezi dodavatelem a odběratelem

1. Úvodní ustanovení     

1.1 Podmínky se vztahují na dodávky vody a odvádění odpadních vod v rámci uzavřeného smluvního vztahu mezi odběratelem a dodatelem VAK Rtyně v Podkrkonoší a jsou součástí smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních i srážkových vod.

2. Vymezení pojmů

2.1 Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, dále pak v případech uvedených v zákoně organizační složka státu, popř.  společenství vlastníků. Pokud uzavírá smlouvu společný zástupce spoluvlastníků pozemků nebo stavby má se za to, že jedná po dohodě a ve shodě s nimi. Pokud je zásobováno přípojkou více vlastníků pozemků nebo staveb, pak se má za to, že odběratelem je vlastník prvního pozemku nebo stavby, který je na vodovod nebo kanalizaci připojen, není-li dohodnuto jinak.

2.2 Dodavatelem je VAK Rtyně v Podkrkonoší, příspěvková org., Za Lékárnou 617, Rtyně v Podkrkonoší.

2.3 Opravou vodovodní a kanalizační přípojky je odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození zařízení za účelem uvedení do původního stavu nebo jinak provozuschopného stavu, nikoliv však totálního poškození zařízení, či provedení změn, které by měly vliv na jeho funkci a vlastnosti.

2.4 Před čistícím zařízení je zařízení vnitřní instalace kanalizace, zajišťující přípustnou míru znečištění odpadních vod. Za jejich provozuschopnost, opravy a údržbu odpovídá odběratel.

2.5 Vodné je cenou za dodanou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu.

2.6 Stočné je cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.

2.7 Kanalizační řád stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečistění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod do kanalizace vypouštěných a další podmínky jejího provozu.

2.8 Ukončení odběru je ukončení dodávky vody vodovodní přípojkou nebo ukončení odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou. Provádí jej dodavatel na žádost a na náklady odběratele. Smluvní vztah trvá do doby odpojení přípojky od vodovodu nebo kanalizace nebo do doby převodu odběru na nového odběratele. Převodem odběru je ukončení smlouvy s původním odběratelem a uzavření smlouva s novým odběratelem. Oba odběratelé písemně potvrdí datum převodu a stav měřidla při převodu.

 

3. Společná práva a povinnosti dodavatele a odběratele

3.1 Ve výjimečných případech při uzavírání smlouvy se mohou strany dohodnout, že příjemcem zdanitelného plnění a plátcem faktur je třetí osoba (uživatel nemovitosti). Odběratel však zůstává plně zodpovědný za závazky ze smlouvy a ručí za všechny pohledávky vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem. Odběratel může zmocnit jinou osobu i k úkonům spojeným s běžným provozem přípojky vůči dodavateli (vstup na pozemek, kontrola a výměna vodoměrů apod.).

3.2 Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, změnily natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele. Dodavatel je oprávněn přezkoušet údaje uvedené odběratelem a požadovat změnu smluvního vztahu dle zjištěné skutečnosti.

3.3 Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k přípojce a vodoměru. Pokud není odběrní místo v době odečtu přístupné, je odběratel povinen na zvláštním tiskopisu ohlásit dodavateli přesný stav počítadla vodoměru do 10 -ti dnů (tiskopis k ohlášení stavu vodoměru zanechá u odběratele pracovník provádějící odečet). Jestliže tak odběratel neučiní, je dodavatel oprávněn vyúčtovat   množství vycházející z průměrné dodávky vody za minulé období, popř. jiným způsobem dle zákona. Termín odečtu stanovuje dodavatel.

 

4. Práva a povinnosti odběratele

4.1. Odběratel je povinen před uzavřením smlouvy prokázat vlastnictví k pozemku nebo stavbě připojené na vodovod nebo kanalizaci.

4.2. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebné údaje v souvislosti se smlouvou, jakož i údaje o rozdělení spotřeby na domácnosti a ostatní a výměru odkanalizovaných ploch pro srážkovou vodu.

4.3. Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením (mechanickým, ohněm, mrazem) a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru ze strany odběratele je nepřípustný a dodavatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění je hodnoceno jako porušení smlouvy. Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobeno přímým zásahem nebo nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem, hradí škodu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná a odvodněná.

4.4. Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody.

4.5. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, odběratel může odebírat vodu z vodovodu a vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu uživatelů připojené nemovitosti.

 

5. Práva a povinnosti dodavatele

5.1 Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy a po dobu jejího trvání jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat.

5.2 Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu či kanalizace, vodovodní nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.

5.3 Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:

a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,

b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody   ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,

c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení   vnitřního vodovodu nebo kanalizace

d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,

e) neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,

f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo

g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.

5.4. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5.3 je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávek vody nebo odvádění odpadních vod.

a) podle odstavce 5.3 písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,

b) podle odstavce 5.3 písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.

5.5 V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5. 2 , 5. 3, písm. a) je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.

5.6. V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 5.3 písmen b) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.

 

6. Dodávka vody, stanovení množství dodané vody

6.1 Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.

6.2 Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem a podléhá úřednímu ověření v souladu se zvláštními právními předpisy.

6.3 Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Dodavatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny, přičemž odběratel je povinen poskytnout dodavateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí dodavatel neprodleně písemně odběrateli.

6.4. Osazení, údržbu a výměnu vodoměrů provádí dodavatel/provozovatel VAK Rtyně v Podkrkonoší.

6.5 Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené dodavatelem. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání dodavatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.

 

7.  Odvádění odpadních vod a jejich měření

7.1 Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.   V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Porušení této povinnosti je klasifikováno jako závada na přípojce.

7.2 Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád.

7.4 Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel potřeby vody z vodovodu odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů.

7.5 Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli jinak.

7.6 Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným dodavatelem.

7.7 Výpočet množství neměřených srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odvedené srážkové vody jsou vypočítávány za každou nemovitost, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do uliční vpusti do kanalizace. Srážkové vody se nehradí z dálnic, silnic, místních a účelových komunikací veřejně přístupných, zoologických zahrad, nemovitostí určených k trvalému bydlení a z domácností.

 

8. Doručování

8.1. Písemnosti a daňové doklady (faktury) jsou zasílány na doručovací adresu, určenou ve smlouvě odběratelem.

 

9. Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod

9.1 Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:

a) před vodoměrem,

b) bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní,

c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává, nebo zaznamenává     odběr menší, než je odběr skutečný, nebo

d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.

9.2 Neoprávněným je vypouštění odpadních vod do kanalizace:

a) bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod,

b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, nebo

c) přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem, nebo přes měřicí  zařízení,které v důsledku zásahu odběratele  množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává, nebo zaznamenává množství menší, než je množství  skutečné.

 

10. smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhrada škody

10.1 Za neoprávněný odběr vody z vodovodu a za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace je oprávněn dodavatel požadovat na odběrateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý druh neoprávněného odběru a každý zjištěný případ zvlášť. V případě uplatnění ze strany dodavatele je povinen odběratel tuto smluvní pokutu dodavateli v termínu uvedeném ve výzvě uhradit.

10.2 V případě uplatnění smluvní pokuty ze strany dodavatele je povinen odběratel zaplatit dodavateli v termínu uvedeném ve výzvě smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč jestliže:

a) neumožní pracovníkům dodavatele přístup k měřícímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet

b) převede právo ze smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele

c) je porušena plomba vodoměru

d) bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve smlouvě poškozující   dodavatele

10.3 Pro případ prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši:

a) 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, je-li prodlení na straně dodavatele nebo na straně odběratele, který je podnikatelem

b) dle občanského zákoníku, je-li prodlení na straně odběratele, který není podnikatelem

10.4 V případě uplatňování dvousložkové ceny vodného a stočného je dodavatel povinen na základě předložené žádosti odběratele poskytnout mu přiměřenou slevu z pevné složky za každý další započatý den kromě prvních 24 hodin nefunkčnosti vodovodního nebo kanalizačního systému

 

11.  Reklamace

11.1 Reklamační řád, který upravuje reklamace v rámci smlouvy, práva a povinnosti odběratele a dodavatele při reklamacích, je spolu s ostatními dokumenty předepsanými v rámci zákona, k dispozici odběratelům v sídle a na provozech dodavatele, jakož i na místně příslušných obecních úřadech